Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1335952 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 22.05.2015

WITAMY W SERWISIE INTERNETOWYM URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW -  ŚRÓDMIEŚCIE

budynek

Adres:
50-044 Wrocław ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29

 

NIP: 8961003185


Godziny pracy:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530 
środy: od 730 do 1800 

 

Ważniejsze telefony:

 

Fax:

(071) 344-55-56

Ewidencja:

(kliknij tutaj)

 

Informacja - zeznania roczne

(kliknij tutaj)

 

Informacja - VAT:

(kliknij tutaj)

Informacja - Podatki Majątkowe:

(kliknij tutaj)

 

 

 

 

 

 

E-mail: us0228@ds.mofnet.gov.pl

 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

0801 055 055

Z tel. komórkowego (22) 330 0330

 

 
 
 
AKTUALNOŚCI: 
 
PORTAL PODATKOWY
 
 
Aplikacja "ZWROTY" umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014. - obrazek poniżej
 
 
KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ >> Więcej >> Ulotka
 

KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY Administracji Podatkowej jest nową formą komunikacji umożliwiającej Obywatelom przekazywanie opinii i informacji na temat:

·         funkcjonowania urzędów skarbowych i izb skarbowych,

·         naruszeń przepisów prawa podatkowego.

Numer KRAJOWEGO TELEFONU INTERWENCYJNEGO AP oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju.

numer telefonu: 800 807 007

czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00

adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl

Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.

 

RUSZYŁ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY MINISTERSWA FINANSÓW  >> Więcej

 
 

UWAGA!

Zmiana w sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014r. przez stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Z dniem 5 września 2014r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o rachunkowości, która wprowadziła pojęcie jednostki mikro. Wraz z wprowadzeniem zmian dotyczących jednostek mikro do ustawy o rachunkowości przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r., nr 137, poz. 1539 ze zm.).

Definicję jednostki mikro zawarto w art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.).  Dla jednostek tych przewidziane są uproszczenia w rachunkowości, przede wszystkim w sprawozdawczości finansowej. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro został określony w „nowym” załączniku nr 4 dodanym do ustawy o rachunkowości.
 
WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE (PFR)
 

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione  zeznanie podatkowe, przez Administrację Podatkową.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty, które nie pełnią funkcji płatnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajdą w nim informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i składkach. Jest to tylko propozycja rozliczenia rocznego, udogodnienie w rozliczeniach, a nie złożenie zeznań podatkowych za podatników przez Administrację Podatkową. PFR pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, ale także sprawia, iż wypełnienie obowiązku podatkowego stanie się wygodniejsze, prostsze i szybsze.

Usługa PFR jest realizowana z wykorzystaniem interaktywnego formularza, umożliwiającego edycję wszystkich pól, a także modyfikację danych (np. kosztów uzyskania przychodów), dopisanie przychodów z innych źródeł, np. z praw autorskich czy organów rentowych, dopisanie ulg i przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, dodanie załączników (PIT/D, PIT/O, PIT-2K).

PFR może złożyć podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na który kierowana będzie korespondencja. PFR dostępne będzie w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Skorzystanie z PFR nie jest obowiązkiem dla podatnika. Jest to  jedynie jeden
z dodatkowych sposobów na złożenie PIT-37, który nadal można składać na dotychczasowych zasadach przez system e-Deklaracje (od 1 stycznia do 30 kwietnia) oraz papierowo.

Portal Podatkowy, ze względów bezpieczeństwa, blokuje możliwość podejmowania wielokrotnych prób wprowadzenia błędnych danych uwierzytelniających. Pięciokrotne podanie błędnych danych uwierzytelniających zablokuje możliwość skorzystania z PFR PIT-37. Mimo blokady PFR PIT-37 w danym roku podatnik może złożyć dokument przez system e-Deklaracje albo papierowo.

W przypadku pięciokrotnego  błędnego podania  danych autoryzujących przez podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem nadal istnieje możliwość wygenerowania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) jeśli współmałżonek poda swoje prawidłowe dane w części dotyczącej podatnika.

Do pobrania PFR i wysłania zeznania podatkowego niezbędne są następujące dane:

·           Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP.

·           Imię i nazwisko.

·           Data urodzenia.

·           Kwota przychodu za 2014 rok – suma przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R.

·           Kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.

·           Adres e-mail.

Przed wysłaniem podatnik powinien sprawdzić  wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) pod kątem jego poprawności i kompletności danych. 

Poprawność złożenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem tej funkcjonalności  potwierdzi Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. UPO.

Udostępnienie wstępnie wypełnionego zeznania jest możliwe dzięki nowemu obowiązkowi nałożonemu na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie drogą elektroniczną, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

Wstępnie wypełnione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

 
LIST DO PŁATNIKÓW ORAZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ PRZYGOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW
 
  1. List >> Pobierz
  2. Harmonogram szkoleń >> Pobierz

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - INFORMACJA TELEFONICZNA
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w Urzędzie Skarbowym  uruchomiony został specjalny numer telefonu, pod którym pracownicy Urzędu będą udzielali informacji w zakresie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzących w życie z dniem 01.01.2015 r.

numer telefonu  71 371 41 80

 
 
STAWKI KARTY PODATKOWEJ NA ROK 2015
 

27 listopada 2014 roku opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1119).

 

Materiały do pobrania:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1119) - pobierz

 

NOWY FORMULARZ WNIOSKU O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ PIT-16 OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU

 

8 grudnia 2014 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 rokuw sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, obowiązującegood 1 stycznia 2015 roku (D.U. z 2014 r. poz. 1734).

 

Materiały do pobrania:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (D.U. z 2014 r. poz. 1734)pobierz

- Formularz wniosku PIT-16 - pobierz

 

NORMY SZACUNKOWE DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK 2015

 

12 listopada 2014 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujących w 2015 roku (D.U. z 2014 r. poz. 1558).

 

 

Materiały do pobrania:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujących w 2015 roku (D.U. z 2014 r. poz. 1558) - pobierz
 
ULGA NA DZIECI >> Więcej
 
KASY REJESTRUJĄCE - INFORMACJA TELEFONICZNA
 

Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w Urzędzie Skarbowym  uruchomiony został specjalny numer telefonu, pod którym pracownicy Urzędu będą udzielali informacji w zakresie przepisów podatkowych regulujących zasady ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących.

numer telefonu  71 371 40 63
 
OD 2015 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY FORMULARZY PIT
 

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określa ono nowe wzory formularzy, np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. :

-  w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - pod poz. 1674,

w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 - pod poz. 1673,

w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pod poz. 1672.
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE KAS FISKALNYCH >> Więcej
 
 
NOWE ZASADY SKŁADANIA WYBRANYCH PIT I CIT NA POTRZEBY PFR
 

Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Uruchomienie usługi PFR i zmniejszenie liczby dokumentów papierowych oraz budowa elektronicznej administracji podatkowej wymaga nowego unormowania zasad składania urzędom skarbowym niektórych formularzy PIT i CIT. I tak od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, roczne obliczenie podatku PIT-40, a także zeznanie podatkowe CIT-8 oraz informacja IFT-2, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (BPE).

Wyjątkiem od tej zasady będą objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, podatnicy lub płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, CIT-8 oraz IFT-2 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.

Biura rachunkowe PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, CIT-8 oraz IFT-2 przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin na złożenie urzędowi skarbowemu papierowych PIT 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40, upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych). Termin sporządzenia i przesłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT 40 pozostaje bez zmian (upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym), niezależnie od formy ich składania urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo). Powyższym zmianom towarzyszą zmiany o charakterze organizacyjno-technicznym polegające między innymi na uruchomieniu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), będącej nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.

Docelowo będzie też dostępne rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, będącym osobami fizycznymi, podpisywanie e-deklaracji danymi autoryzacyjnymi, tj. bez konieczności posiadania BPE.

***

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563) została ogłoszona 12 listopada 2014 r. i jest dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Dzienniki Urzędowe

 

 źródło: Ministerstwo Finansów
 
 
LIST DO PODATNIKÓW VAT WS. ZAGROŻENIA OSZUSTWAMI W OBROCIE PALIWAMI
 
Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie  informuje, że Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie list do podatników VAT w sprawie zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami ciekłymi. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią >> Więcej
 
KOMUNIKAT NA STRONIE MF: SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WEZWANIAMI DO ZAPŁATY >>  szczegóły
 
KOMUNIKAT
 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów — Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracją w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

1)    gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)     ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)          z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2)      weiyfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbowej., z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
NOWY KANAŁ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DLA PŁATNIKÓW
 

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik,   mający obowiązek sporządzenia  informacji lub rocznego  obliczenia podatku  dla więcej niż  pięciu podatników  (osób fizycznych), będzie  zobowiązany  do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

 Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) - nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji.

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy, będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych" będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy jego specyfikację i nowe schematy. Pod linkiem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.

Serdecznie zachęcamy do testowania nowego narzędzia.
 
źródło: Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
 
 
 
NABYWANIE I UŻYTKOWANIE SAMOCHODÓW - NOWE ZASADY OD 01.04.2014r. - >> Więcej
 
 

E-ŚRODY

W związku z kolejną edycją kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów "Szybki PIT", promującą szybkie i bezpieczne rozliczenie przez Internet, Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu, na sali obsługi (parter) uruchomiono stanowisko do wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

W każdą środę od godziny 800  do  1730  podatnicy mogą skorzystać z możliwości wysłania zeznania drogą elektroniczną oraz z pomocy urzędnika, jeśli będą wysyłać zeznanie drogą elektroniczną po raz pierwszy.

W celu skutecznego wysłania zeznania drogą elektroniczną należy przygotować informację o kwocie przychodu z roku poprzedniego.

 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
 
Na stronie Ministerstwa Finansów został umieszczony artyków ABC Podatków: Uprawnienia i obowiązki podatnika
 
 
ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT POPRZEZ TZW. ODWROTNE OBCIĄŻENIE PRZY OBROCIE TOWARAMI WYKAZANYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 11 DO USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  >>Więcej...
 
NOWY FORMULARZ WNIOSKU PIT-16 OBOWIĄZUJACY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
 

Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w dniu 31.12.2013r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana broszura informacyjna dotycząca zmian w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 09.01.2013r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 01.01.2014r. (Dz. Z 2013r. poz. 35, ze zm.).

 
NOWY FORMULARZ WNIOSKU PIT-16 OBOWIĄZUJACY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
10 grudnia 2013 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, obowiązujacego od 1 stycznia 2014 roku (D. U. z 2013 r.poz. 1501).
-Rozporządznie Ministra Finansów >> Pobierz...-Formularz wniosku PIT-16 >> Pobierz...
 
MINISTERSTWO FINANSÓW OGŁOSIŁO NORMY SZACUNKOWE DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK 2014
3 października 2013 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujących w 2014 roku (D. U. z 2013 r. poz. 1171).
-Rozporządzenie Ministra Finansów >> Pobierz...
 
MINISTERSTWO FINANSÓW OGŁOSIŁO STAWKI KARTY PODATKOWEJ NA ROK 2014
28 listopada 2013 roku opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjatkiem świadczeń dla ludnosci, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 956).
-Obwieszczenie Ministra Finansów >> Pobierz...
 
 
PIT - WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) ->> Więcej...
 
NOWE ZASADY ROZLICZANIA ULG W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - >>Więcej...
 

 

KOMUNIKATY MINISTERSTWA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżania kosztów pracowniczych >>Wiecej

Komunikat: MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail Czytaj...

Komunikat: ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej Czytaj...

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z 4 czerwca 2013r. dotyczący art. 4a  Czytaj...
 
 
OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się próbami wyłudzenia nienależnych opłat od przedsiębiorców, informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszelkich przypadków oferowania wpisu do różnego rodzaju rejestrów za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Interaktywne formularze w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej(NIP-5/W)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki – Formularze podatkowe – NIP zamieszczono interaktywne formularze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5/W).

 

Numer PESEL – identyfikatorem podatkowym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników      i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Oznacza to, że na wszystkich dokumentach (tj. zeznaniach, deklaracjach, wnioskach, podaniach) składanych do urzędu skarbowego w/w podatnicy jako właściwy identyfikator podatkowy powinni podawać numer PESEL.

 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania przez osobę fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą podatnikiem podatku VAT, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie aktualnego adresu zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym          z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu zamieszkania na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów         z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765).

Wzór ten, podobnie jak formularz zgłoszenia identyfikacyjnego, nie stanowi załącznika do zeznania podatkowego składanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok.   

 

Dla pozostałych podmiotów (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych) – identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. 

 

Prezentacja dotycząca najczęstszych przyczyn błędu 415 przy składaniu wniosków VAT-REF - Załącznik>>

 

 

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ) będzie kompletną i zintegrowaną w skali kraju ewidencją podatników, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, a także zapewni spójność i poprawność dla całego sytemu ewidencji podatników przez zintegrowanie w jednym miejscu danych ewidencyjnych podmiotów.
Uruchomienie od 1 września br. CRP KEP związane jest z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych do jednego sytemu centralnego.

Migracja danych nie będzie miała wpływu na terminowość załatwiania spraw przez urzędy skarbowe. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w  terminie 3 dni roboczych, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o NIP. Pozostałe podmioty ubiegające się o nadanie numeru NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,
Sprawy związane z rejestracją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.

 

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika:

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL-1 przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:

Powyższy kominikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL-1/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.